(Ghost)

鬼 - 夜城堡
鬼 - 夜城堡 4,161 PLAYS
鬼城堡
鬼城堡 4,079 PLAYS
幽灵巴斯特
幽灵巴斯特 3,915 PLAYS
鬼骑士:恶魔决斗
鬼骑士:恶魔决斗 3,505 PLAYS
鬼混
鬼混 3,285 PLAYS
Ghostscape
Ghostscape 3,276 PLAYS
Ghostbombers
Ghostbombers 3,061 PLAYS
游戏玩法
A,D /左/右箭头键 - 移动。W /向上箭头键/ Z / K - 跳转。X / J - 攻击。C / L - 特殊攻击。空格 - 取消飞行。
游戏介绍

消除每个级别上的所有错误。 使用所有你的特殊武器为不同的敌人。

需要帮助? 请看我们的视频攻略
TAGS